Senaste nytt: Den 18 januari beslutade regeringen att den som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen.

Ekonomiskt stöd vid temporär stängning

Den 18 januari beslutade regeringen att den som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas. Det nya nedstängningsstödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och är utformat på liknande sätt som det så kallade omställningsstödet där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man har rätt till. Nedstängningsstödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen vilket kan medföra justeringar i utformningen. Ikraftträdandet är därmed möjligt tidigast i början av april, men tillämpas retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. Stödet kan betalas ut kort därefter.

Omställningsstöd i ytterligare tre månader

Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti-oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.
Regeringen har sedan tidigare infört omställningsstöd för stödperioder mellan mars och juli.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre månader till

Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars-juli 2020 och går att söka via Boverkets webbplats. Till följd av utvecklingen av den pågående pandemin har regeringen och samarbetspartierna redan nu kommit överens om att man kommer att föreslå att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti-oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.
För att få rätt till stöd för krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med mer än 50 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019. Om omsättningstappet överstiger denna nivå kan den enskilda näringsidkaren få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden. Stödet kan användas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 200 000 kronor för 2019.

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.  För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.
Förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för stöd för att säkerställa att stöd bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatten

Redan i mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Skatteverket har fattat omkring 100 000 anståndsbeslut hittills. Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Förlängning av den statliga ersättningen för sjuklöner

Den statliga ersättningen för företagens sjuklöner förlängs till året ut. Regeringen hade tidigare beslutat om ersättning för hela sjuklönekostnaden under april till juli. Man har även tidigare fattat beslut om att för augusti och september inte lämna ersättning för hela kostnaden vid sjuklön, utan istället basera på olika procentsatser utifrån företagets storlek. Det är dessa särskilda ersättningsregler som förlängts till att gälla fram till och med sista december 2020.

Ersättningen för höga sjuklöner förlängs

Regeringen har även fattat beslut om att ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader för perioden augusti till december.
Då kostnaden för sjuklöner överstiger en viss del av företagets totala lönekostnad per månad, inklusive avgifter och skatt, har arbetsgivaren rätt till ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaderna, enligt särskild tariff.

Fortsatt inget krav på läkarintyg

Kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden är temporärt borttaget till och med den sista december i år. Kravet är fortsatt uppvävt även för sjukpenningdag 15-21. För sjukfall som pågår mer än 21 dagar krävs dock läkarintyg.

Karensavdraget för företagare

Man har även beslutat om att fram till den 31 december förlänga ersättningen till egenföretagare med F-skattsedel, för de första 14 dagarna i sjukperioden. Egenföretagare som har aktiebolag får kompensation för karensavdrag.

Fortsatt ersättning för riskgrupper

Regeringen förlänger möjligheten för ersättning till anhöriga och föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka. Gäller fram till den 31 december.

Tidigare nyheter kring statliga stödåtgärder

Klart för att söka omställningsstöd

Riksdagen har nu röstat ja till regeringens förslag om omställningsstöd. Det börjar gälla från och med den 22 juni. Kravet för att kunna få omställningsstöd är att företaget har tappat nettoomsättning i större omfattning som följd av spridningen av covid-19. Beräkningen sker genom att jämföra nettoomsättningen i mars och april 2020 med motsvarande samma månader 2019.
Ansökan som ska skickas till Skatteverket måste innehålla uppgifter om nedgången i nettoomsättning samt dess orsaker, om företaget haft ekonomiska problem innan Coronakrisen, vilka fasta kostnader som ansökan avser, uppgift om försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättningar samt statligt stöd som erhållits på grund av minskad omsättning, och övriga uppgifter som Skatteverket kan behöva.

Skogsbruket undantas inreseförbudet

Nu har regeringen formellt beslutat om att säsongsarbetare inom skogsbruket undantas inreseförbudet. Från och med måndag den 8 juni är det möjligt för säsongsarbetare från andra länder att komma till Sverige för till exempel planteringsarbete.
Regeringsbeslutet innebär att säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring läggs till i listan med yrken som kan undantas från inreseförbudet med hänsyn till att de utför nödvändiga funktioner i Sverige. Förtydligandet ligger i linje med EU-kommissionens praktiska vägledning från den 30 mars där säsongsarbetare inom jordbruk nämns som just en sådan grupp.

Ökade resurser till Tillväxtverket och Skatteverket för att stoppa fusket

För att motverka fusk kopplat till stödet vid korttidspermittering får Tillväxtverket utökade möjligheter att genomföra kontrollbesök hos företag som ansökt om och beviljats stödet.
Även Skatteverket får ökade anslag för att kunna genomföra fler kontroller av företag som tagit emot stöd vid korttidspermittering och andra stödåtgärder som regeringen infört.
Skatteverkets brottsbekämpande arbete stärks dessutom genom effektivare informationsutbyte mellan myndighetens brottsbekämpande verksamhet och verksamheterna beskattning, folkbokföring och id-kort.

Möljligheter till korttidsarbete förlängs

Systemet för korttidspermittering förstärks så att arbetstidsförkortningen kan uppgå till 80 procent till den 31 juli. Den anställda ska dock gå med på en löneminskning med tolv procent.

Avgiftsnivån på tillfälliga anstånd sänks

Reglerna om så kallade tillfälliga anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt justeras genom att anståndsavgiften sänks till 0,2 procent och att de första sex månaderna blir avgiftsfria. Det föreslås även att Skatteverket i vissa fall ska kunna återkalla anstånd helt eller delvis, bland annat vid näringsförbud och konkurs.

Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

En parkering vid arbetsplatsen som betalas av arbetsgivaren är under perioden den 1 april-31 december en skattefri förmån. För att stödja den lokala handeln kan arbetsgivare ge anställda en skattefri gåva med ett värde på högst 1 000 kronor under perioden 1 juni-31 december.

Fortsatt kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro

Det ekonomiska stödet till egenföretagare som är sjuka föreslås också förlängas från 31 maj till 30 september. Stödet innebär att egenföretagare med F-skatt har rätt till en schabloniserad ersättning på 804 kr per dag för dag 1–14 i sjukfallet.

Statligt ansvar för sjuklönekostnader förlängs och justeras

Det statliga stödet för att täcka företagens sjuklönekostnader föreslås förlängas på det sätt som varit fallet för april och maj så att även juni och juli omfattas. Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget.

Fortsatt slopat krav på läkarintyg

Även det slopade kravet på läkarintyg föreslås förlängas till 30 september för att minska belastningen på vården. De tillfälliga reglerna innebär att en person inte behöver styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för att kunna få sjuklön eller sjukpenning, jämfört med de vanliga reglerna då läkarintyg ska lämnas från och med åttonde sjukdagen.

Förlängd ersättning för första sjukdagen

Ersättningen för den första sjukdagen, som ursprungligen skulle ha gällt till 31 maj, föreslås förlängas i fyra månader till den 30 september. Samtidigt höjs schablonersättningen med 104 kronor från den 1 juni. Det innebär att den som varit sjuk och får ett karensavdrag på lönen kan söka en schablonersättning om 804 kronor från Försäkringskassan från det datumet.

Omställningsstöd för företag som tappat minst 30 procent i omsättning under mars och april.

Syftet med omställningsstödet, eller omsättningsstödet som det också kallas, är att göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet.
För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.
Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.
Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket.
Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.
Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

 

Övrigt om statliga stödåtgärder

En statlig företagsakut
En statlig företagsakut har inrättats för att företagen lättare ska kunna låna pengar. Staten kommer att garantera att 70 procent av bankernas nya lån ska gå till små och medelstora företag som drabbats av Coronaeffekten men som i övrigt bedöms som livskraftiga. Under de första månaderna behöver ingen ränta betalas.
Den statliga företagsakuten är en del av Riksbankens tidigare beslut att låna ut upp till 500 miljarder till bankerna. Utlåningen till företagen kommer att hanteras av bankerna.

Korttidsarbete
Arbetsgivaren kan korttidspermittera anställda på 20, 40, 60 – och nu också 80 procent. Staten står för större delen av lönekostnaden och arbetstagaren får 90 procent av lönen. Takbeloppet är 44 000 kronor per månad.
Enligt Regeringen omfattas även företagets ägare och dess närstående, om verksamheten drivs i bolagsform. Om det är en enskild firma omfattas inte ägaren av stödet.
Stödet söks via Tillväxtverkets webbplats, och kan sökas från den 16 mars. Kan sökas för sex månader, utöver detta som längst med max tre månaders förlängning. Korttidspermittering är inte semestergrundande.
I mitten av april förstärktes systemet med möjligheten att korttidspermittera 80 procent av arbetstiden. Detta gäller under tre månader, från och med 1 maj. Korttidspermittering ska ses somen möjlighet att dra ner på personalkostnaderna under en period, utan att behöva varsla eller säga upp personal.

Tillfälligt sänkta sociala avgifter
Arbetsgivaravgiften minskas från 31,42 procent till 10,21 procent, och gäller för perioden 1 mars till den 30 juni i år. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda – och för delen av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. Handlar det om högre lön så ska arbetsgivaren betala hela arbetsgivaravgiften och lönen på delen som överstiger 25 000 kronor.
För den enskilda näringsidkaren betyder det att ingen annan avgift än ålderspension, två tredjedelar av övriga egenavgifter och den allmänna lönegarantin ska betalas under 2020.

Reglerna för periodiseringsfonder ändras tillfälligt
I deklarationen för 2020 får enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag tillfälligt en möjlighet att sätta av 100 procent av vinsten till periodiseringsfond, dock högst en miljon kronor. Därmed öppnas för att få tillbaka preliminärskatt som man betalat under 2019.

Anstånd för skatteinbetalning
Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om anstånd med skattebetalning. Det innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du kan få tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms, men också med betalning för andra typer av skatter, som punktskatt. Anståndet gäller för upp till tre månader eller ett kvartal mellan januari och september 2020, eller för årsmoms som ska betalas under våren.
De första sex månaderna blir avgiftsfria, och det ger i praktiken en årsränta på 3,14 procent.

Mildare regler för vilande företag
Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Brygglån
Statliga Almi har fått tre miljarder i ökade resurser för att låna ut till krisande företag. Både för kortare och längre krediter. Dessa så kallade brygglån går till företag som bedöms som bärkraftiga i ett normalläge.

 

Få svaren på dina frågor i spåren av Corona!

Alla påverkas på ett eller annat sätt av Coronaviruset. Här svarar Skogsentreprenörerna på de vanligaste frågorna som kommit efter Corona-pandemin. För dig som söker fördjupning, kontakta Skogsentreprenörernas företagsutvecklare som är uppdaterade på senaste nytt och är redo att svara på dina frågor – medlem eller inte. Längre ner på sidan hittar du kontaktuppgifter.

Kan vi istället för att säga upp personal, tvinga dem att ta semester?

Nej. Semestern ska du som arbetsgivare lägga under huvudsemestern. Tiden regleras i den så kallade semesterlagen. Det går dock att göra överenskommelser med de anställda om att förlägga semestern vid annan tidpunkt.

Stillestånd till följd av Coronautbrottet – är det arbetsbrist?

Tänk på att det är skillnad mellan arbetsbrist och att man får stå några veckor.
Hur ser ditt avtal ut? Har du avtalat en årsvolym eller årssysselsättning? Är det en bestående neddragning, eller är neddragningarna kortsiktiga och övergående i takt med att Coronautbrottet klingar av? I det senare fallet, överväg korttidsarbete eller permittering.
Kontakta Skogsentreprenörerna, så resonerar vi tillsammans. Än så länge måste stillestånd som resultat av Corona hanteras på olika sätt. Kanske får du trots allt konstatera att det är en permanent arbetsbristsituation. Agera i sådana fall så fort det står klart att arbetsbrist konstaterats. Tänk på att förhandla med berörda fackförbund innan beslut om uppsägningar. Om arbetsbrist blir ett konstaterat faktum, kontakta din arbetsgivarorganisation.

Om någon i min personalstyrka blir sjuk, eller måste vara hemma med sjukt barn. Vad bör jag tänka på om konsekvensen blir att jag inte klarar att ha verksamheten igång?

Hur ser ditt avtal ut? Ha en dialog med din kund, kan ni göra upp om att ditt företag kan köra igen volymer eller skogsvårdsareal senare? Dokumentera sådan dialog, det är ett tilläggsavtal. Mail är bra.
Se över kassaflödet. Vilka fasta kostnader har du för maskiner, bilar och inventarier? Bedömer du att du riskerar att få likviditetsproblem? Ta en kontakt med din bank, får du skjuta upp amorteringarna?

En av mina skördarförare vill på sin fritid resa till ett högriskområde. Kan jag hindra honom?

Nej, som arbetsgivare kan du inte förhindra resan. Du kan dock besluta att personen stannar hemma från jobbet när han kommer tillbaka. Arbetstagaren har då rätt till full lön.
Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslut togs 14 mars och avrådan gäller till och med 15 juli.

 

Jag är beroende av säsongsarbetare för att säkra min verksamhet. Kan jag fortsätta att bemanna med utländsk personal?

Nu har regeringen formellt beslutat om att säsongsarbetare inom skogsbruket undantas inreseförbudet. Från och med måndag den 8 juni är det möjligt för säsongsarbetare från andra länder att komma till Sverige för till exempel planteringsarbete.
Skogsentreprenörerna, Lantbrukarnas Riksförbund och Gröna arbetsgivare uppmanar också företag som lider brist på arbetskraft att annonsera via gronajobb.se – branschens samlade jobbportal.
Under mars månad har hittills närmare 20 000 personer varslats i Sverige. Kanske kan ett första planteringsjobb för några leda till att fler får upp ögonen för vår bransch.

Varför är kontrollbalansräkning så viktig?

Värna om dig själv och din familj! När styrelsen i ett aktiebolag kan misstänka att det egna kapitalet i bolaget är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Styrelsen är skyldig att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska försöka återställa hela det registrerade aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. Om styrelsen undlåter att göra detta, kan styrelseledamöterna bli ansvariga för de skulder bolaget drar på sig. Skogsentreprenörer har ofta nära familjemedlemmar i styrelsen.DET STATLIGA STÖDPAKETET

Omsättningsstödet – vad innebär det?

Omsättningsstödet även kallat omställningsstöd, är för dig som tappat mer än 30 procent under mars och april mot samma period i fjol. Det krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent för att få ta del av stödet.
Stödet som baseras på omsättningen ska ge täckning för bortfall av fasta kostnader baseras på företagets fasta kostnader som företaget haft exklusive lönekostnader under mars och april. Subventionsgraden kommer att öka med storleken på omsättningstappet. Stödet kommer att vara mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader, beroende på storleken av omsättningstappet.
Regeringen föreslog i samband med presentationen att samma villkor som för korttidsarbete ska gälla, alltså att företag inte får vara på obestånd, har förfallna skatteskulder, är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning, har näringsförbud eller är under företagsrekonstruktion.
Så här långt finns inget presenterat detaljerat förslag. Avsikten är dock att stödet ska kunna träda ikraft den 1 juli 2020. Skatteverket kommer handa ansökningarna.

Förklara korttidspermittering?

Kortidsarbete, också kallat korttidspermittering, innebär att den anställda går ner i arbetstid under en period. Staten täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Arbetstagaren kan på så vis gå ner i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen.
Anställda får med andra ord behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar. Förhoppningen med förslaget är att undvika uppsägningar och underlätta för företag att snabbt komma igång igen när läget vänder.
De nya bestämmelserna trädde i kraft den 7 april, men tillämpas från den 16 mars. Söks genom Tillväxtverket och kan sökas för sex månader, utöver detta kan man som längst få max tre månaders förlängning.
Arbetsgivaren kan korttidspermittera anställda på 20, 40, 60 – och från den 1 maj också på 80 procent.

… Kan jag som företagare själv nyttja det?

Enligt Regeringen omfattas även företagets ägare och dess närstående, om verksamheten drivs i bolagsform. Om det är en enskild firma omfattas inte ägaren av stödet.

Ingår semesterersättning vid korttidsarbete?

Nej, endast ordinarie lön.

Kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro?

Det ekonomiska stödet till egenföretagare som är sjuka förlängs från 31 maj till 30 september. Stödet innebär att egenföretagare med F-skatt har rätt till en schabloniserad ersättning på 804 kr per dag för dag 1–14 i sjukfallet.

Vad betyder det att staten tar över sjuklöneansvaret?

Riksdagen har beslutat i frågan om staten ska ta över sjuklöneansvaret för april och maj i år. Konkret betyder det att staten tar hela kostnaden för arbetsgivarens sjuklöner. Kommer även att gälla för egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform. Tidigare gällde det bara för april och maj – men gäller nu även juni och juli.
Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta dig som arbetsgivare för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin.

Vad innebär det slopade karensavdraget för mig och mina anställda?

Karensdagen för anställda som är sjuka är borttagen under perioden 11 mars till 31 maj, och staten står för kostnaden. Med andra ord kan de anställda söka ersättning redan från första sjukdagen. Ansökan görs till Försäkringskassan och kan sökas retroaktivt. Som arbetsgivare gör du som vanligt karensavdraget vid löneutbetalning.
Karensdagarna 1-14 för egenföretagare vid sjukdom är tillfälligt borttagen under april och maj.

Förklara det slopade kravet på läkarintyg?

Regeringen har beslutat att ta bort kravet på läkarintyg från dag åtta, alltså efter den sjunde sjukdagen. Anledningen är att avlasta vården. Du som arbetsgivare kan dock fortfarande begära att medarbetare lämnar skriftlig försäkran om sjukdom – och att arbetsförmågan varit nedsatt.
De tillfälliga reglerna innebär att en person inte behöver styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för att kunna få sjuklön eller sjukpenning, jämfört med de vanliga reglerna då läkarintyg ska lämnas från och med åttonde sjukdagen.
Det slopade kravet på läkarintyg har nu förlängts till den 30 september för att minska belastningen på vården.

Vad är smittbärarpenning?

Om en av dina anställda smittats av en allmänfarlig sjukdom som Corona, kan den tvingas avstå från arbete även om man är frisk nog för att arbeta. Då har den anställda rätt till så kallad smittbärarpenning.

Det talas mycket om likviditetsförstärkning via skattekontot. Vad innebär det?

Det betyder att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst tolv månader.
De nya reglerna började gälla den 7 april men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari i år. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari  kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd beviljas inte företag som ”missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa.” Anstånd kommer heller inte beviljas företag med större skatteskulder.

Periodiseringsfond för resultatet 2019?

Den som driver enskild firma eller handelsbolag kan sätta av upp till 100 procent av 2019 års resultat i en periodiseringsfond och därmed skjuta upp beskattningen av 2019 års resultat. Takbeloppet är en miljon kronor.

Slopad arbetsgivaravgift?

Regeringen har beslutat att arbetsgivaravgiften minskas från 31,42 procent till 10,21 procent, och detta föreslås gälla för perioden 1 mars-30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda – och för delen av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.
För den enskilda näringsidkaren betyder förslaget att ingen annan avgift än ålderspension, och två tredjedelar av övriga egenavgifter och den allmänna lönegarantin ska betalas under 2020.

Är det möjligt att låna pengar till nollränta, vad gäller?

Riksbanken har rapporterat att de kommer att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. På dessa lån till bankerna är det nollränta – men som företagare är det inte nollränta Syftet med lånen är att små och medelstora företag ska kunna säkra sin kreditförsörjning.
Är en del av Regeringens företagsakut som Riksdagen kommer att besluta om i april.

Har jag som företagare rätt till A-kassa?

Om Skatteverket godkänt att ditt företag är vilande eller upphör, går det att få arbetslöshetsersättning/a-kassa. Det finns dock krav på att förutsättningarna för att driva din verksamhet måste vara borta och att du ska ha anmält dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen.
Reglerna säger idag att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i tolv månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Under tidsperioden mars till december räcker det dock med fyra månader. Den förkortade kvalifikationstiden gäller även för personer som redan har blivit medlemmar i en a-kassa innan utbrottet av det nya coronaviruset, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.
För att en företagare idag ska ha rätt till arbetslöshetsersättning måste verksamheten helt upphört. Företagaren behöver således avyttra företaget och avregistrera F-skatt. Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande. Enligt dagens regler ska det gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. Med anledning av Coronaviruset har regeringen ändrat på reglerna så att uppehåll i verksamheten som görs under 2020 inte ska beaktas vid prövningen av femårsregeln.

 

ARBETSMILJÖ

Kan jag som arbetsgivare kräva av mina anställda att de informerar mig om de exponerats för Coronasmitta?

Ja, en smittad person har allmän skyldighet enligt Smittskyddslagen att medverka till att förhindra ökad smittspridning. Det innebär att även informera sin arbetsgivare.

Behöver jag som arbetsgivare göra en riskbedömning med anledning av Coronaviruset?

Alla landets verksamheter ska göra en riskbedömning. Denna kan exempelvis innebära en kartläggning av riskerna för de anställda att exponeras för viruset. Beroende på utfallet efter riskbedömningen ska åtgärder vidtas för att förhindra eller förebygga riskerna. Åtgärderna kan innebära att till exempel informera de anställda om viruset, och hur risken för smittspridning ska minimeras. Detta kan till exempel vara att säkerställa handsprit på arbetsplatsen och hålla digitala möten.

Under säsong bemannar jag med personal som bor tillsammans. Vad bör jag tänka på för att förhindra riskspridning?

Det finns mycket att tänka på. Skogsentreprenörerna och Gröna Arbetsgivare har tillsammans tagit fram en enkel guide med råd och tips. Tryck här för att komma till vår lathund Corona och personal som bor tillsammans.

Hur agerar en bra ledare vid kris?

I tider av osäkerhet och ovisshet är det förstås extra viktigt att du som arbetsgivare är omtänksam och visar att du värnar om din personal. Var uppmärksam, och tänk på att samtal också om jobbiga ämnen kan vara bra för den psykosociala arbetsmiljön.

 

CERTIFIERING

Varför kommer det ingen PEFC-dekal i brevlådan?

Folkhälsomyndigheten råder nu människor i Stockholmsområdet att i möjligaste mån undvika att åka till sina kontor på grund av riskerna för smittspridning. En av konsekvenserna blir att Skogsentreprenörernas utskick av PEFC-dekaler för 2020 stoppats. Till er som genomfört självkontrollen kommer dock bekräftelse via mail, precis som vanligt. Självkontrollerna gås igenom manuellt, och vi ber om förståelse för viss fördröjning. Kontrollera giltigheten på ditt certifikat via SE Certifiering.

I rådande läge får jag problem med att uppfylla kraven på utbildningar för våra anställda. Hur ställer sig SE Certifiering till detta?

Med rådande Corona-läge har PEFC beslutat om två undantag. Tillsvidare råder undantag från kravet på fältkurser, enligt SYN. Distansutbildningar – som webbkurserna i Skötselskolan ska dock genomföras. Företag som jobbar med manuell och motormanuell skogsvård kan nyttja undantaget för arbetskraft som normalt inte arbetar inom skogsbruk. Dock ska kraven på ledning och tillsyn säkerställas.
De som anlitar manuella och motormanuella skogsvårdare kan också undantas kravet på att nyttja certifierade företag, förutsatt att inga certifierade finns att anlita. Värt att nämna är att det finns särskilda regler. Mer att läsa om villkoren finns på PEFC:s hemsida.

Fick du inte svar på din fråga? Eller behöver fördjupning? Kontakta i så fall någon av Skogsentreprenörernas företagsutvecklare. Du vet väl att du inte behöver vara medlem för att få rådgivning kring frågor som följer i spåren av Coronaviruset.


Företagsledning

Ebbe Lindberg
010 – 480 47 42
ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se

Avtal & juridik
Anna Björk
010 – 480 47 43
anna.bjork@skogsentreprenorerna.se

Ekonomi
Mats-Erik Larsson
010 – 480 98 50
mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se

Certifiering
Anna-Karin Thun
010-480 47 49
anna-karin@secertifiering.se

 

BRA LÄNKAR

Läs om Regeringens krispaket för svenska småföretag.

Företagarna har samlat information om vad du som företagare bör tänka på.

Tillväxtverket administrerar korttidsarbete. Läs mer på deras hemsida.

Försäkringskassan hanterar karensavdrag, karensdag, läkarintyg, sjuklön och smittbärarpenning.

Skatteverket – om anstånd med betalning av skatt, ändring av preliminärskatt, och så kallat byråanstånd för inkomstdeklaration.

Läs Regeringens förslag om likviditetsförstärkning via skattekontot.

Gröna arbetsgivare är specialister på arbetsrätt och arbetsgivarefrågor i de gröna näringarna. Information och kontaktuppgifter på deras hemsida.

För allmänna frågor om coronaviruset – besök Folkhälsomyndighetens hemsida, eller ring det nationella informationsnumret 113 13.

Utrikesdepartementet avråder icke nödvändiga resor till andra länder.

Bemannar du med säsongsanställd utländsk personal? Via Svenska Ambassadens hemsida kan du bland annat kontrollera vilka länder som utreseförbud.

Akut behov av personal? Vi rekommenderar annonsering via Gröna Jobb.

Alltid uppdaterad krisinformation om Coronaviruset på Krisinformation.se

Tryck här för att komma till guiden Corona och personal som bor tillsammans.

 

 

Undrar du något?

Kontakta oss gärna