Natur- och kulturhänsyn – Avverkning, grundkurs

Tvådagarskurs för de som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom avverkning.

Beskrivning

Utbildningen ska genomföra som en utbildning i fält. För grundkursen gäller samma innehåll som förnyelse men en extra dag för fördjupning av målbilder i fält. Slutprov genomförs på SYN:s utbildningsportal efter avslutad kurs. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Avverkning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturhänsyn Avverkning Förnyelse.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med. Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden till exempel från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält: Målbilder kopplade till:

  • Fuktiga miljöer (Bäckmiljöer, sumpskogar)
  • Ljusa miljöer (Hällmarksskoga, sandtallskogar)
  • Skyddszoner (Brynmiljöer, våtmarksimpediment)
  • Hänsyn till vatten och överfarter
  • Körskador (Körning i skogsmark)
  • Naturvärdesträd
  • Död ved
  • Hänsyn till kultur och fornlämningar (vanligaste typerna av lämningar i området)

För grundkurs tillkommer en fältdag med fördjupning av obligatoriska områden och andra relevanta målbilder.

Pris

  • Medlem: 5 500 kr
  • Icke medlem: 5 750 kr

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista datum för anmälan är senast 14 dagar innan kursstart om inte annat meddelats. För att kursen ska hållas krävs minst 14 deltagare.

Dagen genomförs i fält – medtag kläder efter väder.

Utbildningstillfällen

Datum/Tid Dagar Ort/Plats Övrigt

1 Intresseanmälan grundkurs
Anmäl