Natur- och kulturhänsyn – Markberedning

Endagskurs för markberedningsförare och personal med ansvar för markberedning som tidigare har genomfört Markberedning grundkurs eller motsvarande dokumenterad utbildning.

Beskrivning

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält

Slutprov genomförs på SYN:s utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkända test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Markberedning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav.

Teoretisk del

Skötselskolans webb-utbildningar för Markberedning/Markberedning rennäring, Brand, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Körning i skogsmark.

Senaste versionerna av webb-utbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält:
Målbilder som berör markberedning med inriktning på:

 • Körning i anslutning till sumpiga områden
 • Körning i sluttningar
 • Körning i anslutning till kantzoner
 • Körning i anslutning till vattendrag
 • Körning i anslutning till lågor
 • Körning i anslutning till naturvärdesträd
 • Kulturstubbar
 • Var är det viktigt att jag visar kulturhänsyn?
 • Vanligaste typerna av lämningar i området
 • Körning i anslutning till stigar och vägar
 • Körning i anslutning till fornlämningar
 • Körning i anslutning till områden för friluftsliv och rekreation
 • Körning med hänsyn till rennäring (se kommande ny målbild)
 • Brandriskbedömning och åtgärder vid brand
 • Uppföljning (egenkontroll) av utförd markberedning (optimal markberedningspunkt, markpåverkan, lav-andel inom renskötselområdet)

Förkunskapskrav

Markberedning grundkurs eller motsvarande. Krav på Skötselskolans webb-utbildningar för Markberedning/Markberedning rennäring, Brand, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Körning i skogsmark.

Pris

 • Medlem: 2 200 kr
 • Icke medlem: 2 450 kr

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista datum för anmälan är senast 14 dagar innan kursstart.

Dagen genomförs i fält – medtag kläder efter väder.

Utbildningstillfällen

Datum/Tid Dagar Ort/Plats Övrigt

1 Intresseanmälan markberedning
Anmäl