Natur- och kulturhänsyn – Avverkning, förnyelse

Endagsutbildning för de som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom avverkning.

Beskrivning

Utbildningen ska genomföra som en utbildning i fält. För grundkursen gäller samma innehåll som förnyelse men en extra dag för fördjupning av målbilder i fält. Slutprov genomförs på SYN:s utbildningsportal efter avslutad kurs. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Avverkning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturhänsyn Avverkning Förnyelse.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med. Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden till exempel från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält: Målbilder kopplade till:

  • Fuktiga miljöer (Bäckmiljöer, sumpskogar)
  • Ljusa miljöer (Hällmarksskoga, sandtallskogar)
  • Skyddszoner (Brynmiljöer, våtmarksimpediment)
  • Hänsyn till vatten och överfarter
  • Körskador (Körning i skogsmark)
  • Naturvärdesträd
  • Död ved
  • Hänsyn till kultur och fornlämningar (vanligaste typerna av lämningar i området)

Pris

  • Medlem: 2 200 kr
  • Icke medlem: 2 450 kr

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista datum för anmälan är senast 14 dagar innan kursstart.

Dagen genomförs i fält – medtag kläder efter väder.

Utbildningstillfällen

Datum/Tid Dagar Ort/Plats Övrigt
2022-06-16
1 Älvsbyn

Fulltecknad

2022-06-17
1 Skellefteå

Inställd


1 Intresseanmälan avverkning
Anmäl