Natur- och kulturhänsyn – Dikesrensning & Skyddsrensning

Tvådagarskurs för entreprenörer och maskinförare som ska arbeta med dikning i skogsmark, samt personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor.

Beskrivning

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält.

Slutprov genomförs på SYN:s utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Dikesrensning & Skyddsdikning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar för Dikesrensning och Körning i skogsmark.

Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras. Detta för att man ska tillgodogöra sig ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya och förändrade lagar, uppdaterade målbilder och ändrade rutiner.

Kursinnehållet kan årligen förändras efter revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning.

Fältdel

Följande kommer att exemplifieras och beskrivas i fält:

 • Målbilder för dikesrensning och skyddsdikning
 • Dikningens effekter på skogsproduktionen
 • Dikestyper, dikessystem
 • Planering av dikningsprojekt
 • Nytt naturtillstånd eller inte
 • Skillnaden på markavvattning, skyddsdikning respektive dikesrensning
 • Miljöeffekter kopplat till vatten
 • Hänsyn till värdefulla vattenmiljöer, se målbilder för dikning
 • Påverkan vid körning i skogsmark
 • Olika typer av grävare och skopor för dikesrensning önskvärt om det exemplifieras genom maskin i arbete
 • Slamdammar och andra typer av skyddsåtgärder till exempel sedimentationsfällor

Förkunskapskrav

Skötselskolans webbutbildningar för Dikesrensning och Körning i skogsmark.

Pris

 • Medlem:  5 500 kr
 • Icke medlem: 5 750 kr

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista datum för anmälan är senast 14 dagar innan kursstart.

Dagen genomförs i fält – medtag kläder efter väder.

Utbildningstillfällen

Datum/Tid Dagar Ort/Plats Övrigt
2022-06-29
2 Alfta
Anmäl