Policy för hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi vill med denna text informera dig om hur Skogsentreprenörerna (SE), samt dotterbolaget SE Certifierings (SEC), behandlar dina personuppgifter. Lagen syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med personuppgift menas sådan information som direkt eller indirekt kan hänföras en levande människa. Exempel på detta är namn, adress, telefonnummer, personnummer, fastighetsbeteckning och foton. Behandlingen av dina personuppgifter hos oss sker i enligt med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Ändamål för behandling
Personuppgifterna som du lämnar i ansökan om medlemskap eller gruppcertifiering kommer att registreras och användas för administration såsom fakturering, kallelse, avvikelsehantering med mera. Personuppgifterna kommer dessutom att lagras i våra datorsystem för att du som medlem ska kunna få en hög servicegrad, samt kunna ta del av nyhetsbrev, kursinformation med mera. Behandlingen kan också ligga till underlag för framställning av statistik och forskning. Personuppgifterna kommer inte att samköras med andra register. Du kan skriftligen anmäla om du inte vill att dina personuppgifter ska finnas med i vårt register för utskick om kursinformation eller erbjudanden från samarbetspartners.

Behandling hos annan
Vid anmälan till någon utav våra kurser kommer dina registrerade personuppgifter (namn, personnummer, företagsnamn, specialkost, telefonnummer, postadress och e-postadress) att lämnas ut till kurssamordnaren för att denne ska kunna hantera administrationen kring kursen såsom exempelvis kallelseutskick, vidarefakturering och utfärdande av utbildningsbevis. Detsamma gäller vid anmälan till vår årsstämmohelg, eller andra evenemang, där uppgifterna kan komma att lämnas ut till anlitat eventbolag. Vi lämnar aldrig ut eller säljer vidare personuppgifter till tredje man, med undantag för vad som framgår ovan eller i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut.

Insamling av personuppgifter
SE Skogsentreprenörerna samlar in personuppgifter om dig som är medlem huvudsakligen genom:
• ansökan om medlemskap
• anmälan till våra kurser
• årliga enkäter
• beställning av tryckt material och andra produkter
• vår hemsida www.skogsentreprenorerna.se
• kommunikation via e-post och telefon

SE Certifiering samlar in personuppgifter om dig som är ansluten huvudsakligen genom:
• ansökan om gruppcertifiering
• den årliga självkontrollen
• interna och externa revisioner
• inskickade verifierande dokument i samband med avvikelse
• beställning av tryckt material och andra produkter
• vår hemsida www.secertifiering.se
• kommunikation via e-post och telefon

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är:
Svenska Skogsentreprenörerna ek. för.
716413-9201
Box 556 80
102 15 Stockholm
08-655 41 90
se@skogsentreprenorerna.se

Rätt att begära ut information
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att en gång per kalenderår gratis (fler gånger mot en kostnad) begära ut information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett om dessa samlats in via hemsidan eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt GDPR göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

Så länge sparas dina personuppgifter
I och med att Skogsentreprenörerna är en ekonomisk förening är vi skyldiga att enligt lag (§8 lagen om ekonomiska föreningar) spara förteckningen över våra medlemmar i sju år efter ett utträde ur föreningen. Den svenska lagstiftningen går därmed före EU:s dataskyddsförordning. Efter avslutad anslutning till SE Certifiering sparas dina personuppgifter i ett år för att du så snabbt och smidigt ska kunna ansluta dig igen, om du skulle behöva certifiering på nytt. Personuppgifter som samlas in från vår hemsida i samband med anmälan till våra kurser, bevaras i ett år i statistiskt syfte, föra att kunna veta lämpliga orter att samordna kurserna på nästkommande år.