Få skogsbränder startas av maskinerna: ”Det förebyggande arbetet har varit en självklar del av vår vardag i många år – och något vi ständigt utvecklar för att minimera riskerna.” Det säger Kolbjörn Kindströmer, ordförande för Skogsentreprenörerna i ett pressmeddelande.

Entreprenörernas arbete i skogen under många år fått klä skott som en stor anledning till skogsbränder – vilket är fel och går stick i stäv med statistiken:
– Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 tog vi i skogsbranschen initiativ till ett eget förebyggande arbete och tack vare våra branschgemensamma riktlinjer är det nu ytterst sällsynt att skogsarbete startar några bränder som leder till blåljusutryckning. Det visar sig också i Skogforsks publicerade kartläggning, säger Kolbjörn Kindströmer, ordförande i Skogsentreprenörerna.
Med hjälp av samlad statistik från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har de senaste 20 årens skogsbränder kartlagts, och klart är att ytterst få startas av maskiner. Trots den extremt torra sommaren 2018 orsakades till exempel bara en procent av bränderna av skogsmaskiner.
– I vårt förebyggande arbete ingår allt från effektiv släckutrustning och teknik, till brandvakter och effektiva larmrutiner om något trots allt skulle hända. Vid riktigt hög brandrisk förlägger vi skogsarbetet till kvällar, nätter och tidiga morgnar då luftfuktigheten är hög (dagg). Brandrisken är som högst tidig eftermiddag – då det är som varmast, fortsätter Kolbjörn Kindströmer.
En mycket viktig del i det förebyggande arbetet är täta samrådsmöten mellan entreprenörer och kunder, där det görs löpande riskbedömningar vartefter förutsättningarna ändras.
– Skulle brandrisken vara tillräckligt hög och vi tömt alternativen i verktygslådan ställs maskinerna tills faran är över, förklarar Kolbjörn Kindströmer.
Skogsentreprenörerna har under lång tid varit drivande i utvecklingen av de branschspecifika riktlinjerna, och så som de är skrivna är det alltid entreprenören som ytterst gör bedömningen om det är säkert att köra eller inte. Att beslut tas i samråd med kunden är dock centralt, liksom att allt noga dokumenteras för att minimera missförstånd och reglera ansvarsfrågan.
Skogsentreprenörerna har de senaste åren arbetat hårt för att professionalisera företagandet i entreprenörskåren, och frågan om vem som bär ansvaret är viktig.
– Vet man inte vilka risker man ska bära är det också omöjligt att prissätta sina tjänster rätt och bedriva ett livskraftigt företagande. Därför är arbetet med att skapa korrekta och tydliga ansvarsförhållanden mellan våra medlemmar och kunder så centralt, förklarar Skogsentreprenörernas vd Anna Furness.
Brand är ett dramatiskt exempel, men ansvaret är lika viktigt att ha tydligt klarlagt när det till exempel handlar om arbete i blöta marker som riskerar körskador, eller vid virkesavlägg med risk för skador gentemot tredje man.
– Att hantera brandrisken är ett stort ansvar men riskhantering ingår i vår vardag och är en del i att bedriva seriös skogsentreprenad, avslutar hon.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna