Index över kostnadsutvecklingen

Avsikten med skogsmaskinsindex är att skapa förutsättning för parterna i skogsnäringen att göra prisöverenskommelser med lång varaktighet. Objektiva och opartiska mätningar av kostnadsutvecklingen förekommer i många branscher och anses underlätta för en väl fungerande marknad.

SCB mäter kostnadsutvecklingen

I januari 2014 började SCB mäta kostnadsutvecklingen för skogsmaskiner. Det blir fem olika huvudserier:

 • Förarkostnad skogsmaskiner
 • Skotare (inkl diesel)
 • Skotare (exkl diesel)
 • Skördare (inkl diesel)
 • Skördare (exkl diesel)

Så är index uppbyggt

I samråd med en projektgrupp har SCB tagit fram en metodbeskrivning för hur indextal för de olika serierna ska fastställas. I metoden har fastlagts vilka kostnader som ingår och vilken vikt de ska ha i det sammanvägda maskinindexet. De kostnadsslag som mäts är:

 • Avskrivning skogsmaskin
 • Reparation och slitdelar
 • Ränta
 • Diesel
 • Däck och band
 • Övriga kostnader

SCB inhämtar uppgifter under sekretess. Det sker för vissa kostnadsslag genom frågor till leverantörer och för andra, exempelvis ränta, genom avläsning av officiella värden.

Referensgrupp

SCB har en särskild referensgrupp som är deras kontakt med branschen. Referensgruppen träffas minst en gång om året eller då SCB tycker att det finns frågor som de vill inhämta branschens åsikter om. I referensgruppen sitter Skogsentreprenörerna, Södra Skog och SCA Skog.

Ekonomiskt är det Skogsentreprenörerna som garanterat uppdraget gentemot SCB.