Corona: Riksdagen har nu beslutat om flera av delarna i regeringens stödpaket för landets småföretagare.

Förändringarna innebär bland annat att staten tillfälligt tar tre fjärdedelar av kostnaderna för korttidspermitterad personal, tar över sjuklöneansvaret i två månader och att karensavdraget slopas.
Beslut har också tagits i frågorna om de tillfälliga sänkningarna av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna. Många av ändringarna börjar gälla den 7 april, och vissa tillämpas från den 16 mars.

 

En statlig företagsakut
En statlig företagsakut inrättas för att företagen lättare ska kunna låna pengar. Staten kommer att garantera att 70 procent av bankernas nya lån ska gå till små och medelstora företag som drabbats av Coronaeffekten men som i övrigt bedöms som livskraftiga. Under de första månaderna behöver ingen ränta betalas.
Den statliga företagsakuten är en del av Riksbankens tidigare beslut att låna ut upp till 500 miljarder till bankerna. Utlåningen till företagen kommer att hanteras av bankerna.

Korttidsarbete
Arbetsgivaren kan korttidspermittera anställda på 20, 40 eller 60 procent. Vid korttidspermittering står staten för 19 procent, 36 procent och 53 procent av lönekostnaden. Arbetstagaren får 90 procent av lönen. Takbeloppet är 44 000 kronor per månad.
Enligt Regeringen omfattas även företagets ägare och dess närstående, om verksamheten drivs i bolagsform. Om det är en enskild firma omfattas inte ägaren av stödet.
Stödet söks via Tillväxtverkets webbplats från den 7 april, och kan sökas från den 16 mars. Kan sökas för sex månader, utöver detta som längst med max tre månaders förlängning.


Tillfälligt sänkta sociala avgifter
Arbetsgivaravgiften minskas från 31,42 procent till 10,21 procent, och gäller för perioden 1 mars-30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda – och för delen av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.
För den enskilda näringsidkaren betyder förslaget att ingen annan avgift än ålderspension och två tredjedelar av övriga egenavgifter och den allmänna lönegarantin ska betalas under 2020.


Reglerna för periodiseringsfonder ändras tillfälligt
I deklarationen för 2020 får enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag tillfälligt en möjlighet att sätta av 100 procent av vinsten till periodiseringsfond, dock högst en miljon kronor. Därmed öppnas för att få tillbaka preliminärskatt som man betalat under 2019.


Anstånd för skatteinbetalning
Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om anstånd med skattebetalning. Det innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du kan få tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms, men också med betalning för andra typer av skatter, som punktskatt. Anståndet gäller för upp till tre månader eller ett kvartal mellan januari och september 2020, eller för årsmoms som ska betalas under våren.


Mildare regler för vilande företag
Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

 

 

Få svaren på dina frågor i spåren av Corona!

Alla påverkas på ett eller annat sätt av Coronaviruset. Här svarar Skogsentreprenörerna på de vanligaste frågorna som kommit efter Corona-pandemin. För dig som söker fördjupning, kontakta Skogsentreprenörernas företagsutvecklare som är uppdaterade på senaste nytt och är redo att svara på dina frågor – medlem eller inte. Längre ner på sidan hittar du kontaktuppgifter.

 

Kan vi istället för att säga upp personal, tvinga dem att ta semester?

Nej. Semestern ska du som arbetsgivare lägga under huvudsemestern. Tiden regleras i den så kallade semesterlagen. Det går dock att göra överenskommelser med de anställda om att förlägga semestern vid annan tidpunkt.

Stillestånd till följd av Coronautbrottet – är det arbetsbrist?

Tänk på att det är skillnad mellan arbetsbrist och att man får stå några veckor.
Hur ser ditt avtal ut? Har du avtalat en årsvolym eller årssysselsättning? Är det en bestående neddragning, eller är neddragningarna kortsiktiga och övergående i takt med att Coronautbrottet klingar av? I det senare fallet, överväg korttidsarbete eller permittering.
Kontakta Skogsentreprenörerna, så resonerar vi tillsammans. Än så länge måste stillestånd som resultat av Corona hanteras på olika sätt. Kanske får du trots allt konstatera att det är en permanent arbetsbristsituation. Agera i sådana fall så fort det står klart att arbetsbrist konstaterats. Tänk på att förhandla med berörda fackförbund innan beslut om uppsägningar. Om arbetsbrist blir ett konstaterat faktum, kontakta din arbetsgivarorganisation.

Om någon i min personalstyrka blir sjuk, eller måste vara hemma med sjukt barn. Vad bör jag tänka på om konsekvensen blir att jag inte klarar att ha verksamheten igång?

Hur ser ditt avtal ut? Ha en dialog med din kund, kan ni göra upp om att ditt företag kan köra igen volymer eller skogsvårdsareal senare? Dokumentera sådan dialog, det är ett tilläggsavtal. Mail är bra.
Se över kassaflödet. Vilka fasta kostnader har du för maskiner, bilar och inventarier? Bedömer du att du riskerar att få likviditetsproblem? Ta en kontakt med din bank, får du skjuta upp amorteringarna?

En av mina skördarförare vill på sin fritid resa till ett högriskområde. Kan jag hindra honom?

Nej, som arbetsgivare kan du inte förhindra resan. Du kan dock besluta att personen stannar hemma från jobbet när han kommer tillbaka. Arbetstagaren har då rätt till full lön.
Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslut togs 14 mars och avrådan gäller till och med 14 april. Därefter ska det göras en ny bedömning.

Jag är beroende av säsongsarbetare för att säkra min verksamhet. Kan jag fortsätta att bemanna med utländsk personal?

Arbetsgivareorganisationen Gröna arbetsgivare kan i dagsläget inte svara på om arbetskraften, från EU och tredje land, får, kan eller vill komma hit.
I det här läget uppmanar Skogsentreprenörerna, Lantbrukarnas Riksförbund och Gröna arbetsgivare företag som lider brist på arbetskraft att annonsera via gronajobb.se – branschens samlade jobbportal.
Under mars månad har hittills närmare 20 000 personer varslats i Sverige. Kanske kan ett första planteringsjobb för några leda till att fler får upp ögonen för vår bransch!

Varför är kontrollbalansräkning så viktig?

Värna om dig själv och din familj! När styrelsen i ett aktiebolag kan misstänka att det egna kapitalet i bolaget är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Styrelsen är skyldig att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska försöka återställa hela det registrerade aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. Om styrelsen undlåter att göra detta, kan styrelseledamöterna bli ansvariga för de skulder bolaget drar på sig. Skogsentreprenörer har ofta nära familjemedlemmar i styrelsen.DET STATLIGA STÖDPAKETET

Förklara korttidspermittering?

Kortidsarbete, också kallat korttidspermittering, innebär att den anställda går ner i arbetstid under en period. Staten täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Arbetstagaren kan på så vis gå ner i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen.
Anställda får med andra ord behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar. Förhoppningen med förslaget är att undvika uppsägningar och underlätta för företag att snabbt komma igång igen när läget vänder. I samband med presentationen av Regeringens senaste stödpaket för småföretagare sa finansminister Magdalena Andersson att korttidspermittering även ska omfatta anställda som är familjemedlemmar.
De nya bestämmelserna träder i kraft den 7 april, men tillämpas från den 16 mars. Söks genom Tillväxtverket och kan sökas för sex månader, utöver detta kan man som längst få max tre månaders förlängning.

… Kan jag som företagare själv nyttja det?

Enligt Regeringen omfattas även företagets ägare och dess närstående, om verksamheten drivs i bolagsform. Om det är en enskild firma omfattas inte ägaren av stödet.

Ingår semesterersättning vid korttidsarbete?

Nej, endast ordinarie lön.

Vad betyder det att staten tar över sjuklöneansvaret?

Riksdagen har beslutat i frågan om staten ska ta över sjuklöneansvaret för april och maj i år. Konkret betyder det att staten tar hela kostnaden för arbetsgivarens sjuklöner. Kommer även att gälla för egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform.

Vad innebär det slopade karensavdraget för mig och mina anställda?

Karensdagen för anställda som är sjuka är borttagen under perioden 11 mars till 31 maj, och staten står för kostnaden. Med andra ord kan de anställda söka ersättning redan från första sjukdagen. Ansökan görs till Försäkringskassan och kan sökas retroaktivt. Som arbetsgivare gör du som vanligt karensavdraget vid löneutbetalning.
Karensdagarna 1-14 för egenföretagare vid sjukdom är tillfälligt borttagen under april och maj.

Förklara det slopade kravet på läkarintyg?

Regeringen har beslutat att ta bort kravet på läkarintyg från dag åtta, alltså efter den sjunde sjukdagen. Anledningen är att avlasta vården. Du som arbetsgivare kan dock fortfarande begära att medarbetare lämnar skriftlig försäkran om sjukdom – och att arbetsförmågan varit nedsatt.

Vad är smittbärarpenning?

Om en av dina anställda smittats av en allmänfarlig sjukdom som Corona, kan den tvingas avstå från arbete även om man är frisk nog för att arbeta. Då har den anställda rätt till så kallad smittbärarpenning.

I medierna talas mycket om likviditetsförstärkning via skattekontot. Vad innebär det?

Än så länge ett förslag, men innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst tolv månader.
De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari i år. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari  kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd beviljas inte företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd kommer heller inte beviljas företag med större skatteskulder.

Periodiseringsfond för resultatet 2019?

Den som driver enskild firma eller handelsbolag kan sätta av upp till 100 procent av 2019 års resultat i en periodiseringsfond och därmed skjuta upp beskattningen av 2019 års resultat. Takbeloppet är en miljon kronor.

Slopad arbetsgivaravgift?

Regeringen har beslutat att arbetsgivaravgiften minskas från 31,42 procent till 10,21 procent, och detta föreslås gälla för perioden 1 mars-30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda – och för delen av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.
För den enskilda näringsidkaren betyder förslaget att ingen annan avgift än ålderspension, och två tredjedelar av övriga egenavgifter och den allmänna lönegarantin ska betalas under 2020.

Är det möjligt att låna pengar till nollränta, vad gäller?

Riksbanken har rapporterat att de kommer att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. På dessa lån till bankerna är det nollränta – men som företagare är det inte nollränta Syftet med lånen är att små och medelstora företag ska kunna säkra sin kreditförsörjning.
Är en del av Regeringens företagsakut som Riksdagen kommer att besluta om i april.

Har jag som företagare rätt till A-kassa?

I Regeringens planer framåt ligger en rad tillfälliga åtgärder för att fler anställda och egenföretagare ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs.
Reglerna säger idag att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i tolv månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Förslaget är dock att det ska räcka med fyra månader
under tidsperioden mars till december.
Den förkortade kvalifikationstiden föreslås gälla även för personer som redan har blivit medlemmar i en a-kassa innan utbrottet av det nya coronaviruset, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.
För att en företagare idag ska ha rätt till arbetslöshetsersättning måste verksamheten helt upphört. Företagaren behöver således avyttra företaget och avregistrera F-skatt. Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande. Enligt dagens regler ska det gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. Med anledning av coronaviruset planerar regeringen att ändra på reglerna så att uppehåll i verksamheten som görs under 2020 inte ska beaktas vid prövningen av femårsregeln.

 

ARBETSMILJÖ

Kan jag som arbetsgivare kräva av mina anställda att de informerar mig om de exponerats för Coronasmitta?

Ja, en smittad person har allmän skyldighet enligt Smittskyddslagen att medverka till att förhindra ökad smittspridning. Det innebär att även informera sin arbetsgivare.

Behöver jag som arbetsgivare göra en riskbedömning med anledning av Coronaviruset?

Alla landets verksamheter ska göra en riskbedömning. Denna kan exempelvis innebära en kartläggning av riskerna för de anställda att exponeras för viruset. Beroende på utfallet efter riskbedömningen ska åtgärder vidtas för att förhindra eller förebygga riskerna. Åtgärderna kan innebära att till exempel informera de anställda om viruset, och hur risken för smittspridning ska minimeras. Detta kan till exempel vara att säkerställa handsprit på arbetsplatsen och hålla digitala möten.

Under säsong bemannar jag med personal som bor tillsammans. Vad bör jag tänka på för att förhindra riskspridning?

Det finns mycket att tänka på. Skogsentreprenörerna och Gröna Arbetsgivare har tillsammans tagit fram en enkel guide med råd och tips. Tryck här för att komma till vår lathund Corona och personal som bor tillsammans.

Hur agerar en bra ledare vid kris?

I tider av osäkerhet och ovisshet är det förstås extra viktigt att du som arbetsgivare är omtänksam och visar att du värnar om din personal. Var uppmärksam, och tänk på att samtal också om jobbiga ämnen kan vara bra för den psykosociala arbetsmiljön.

 

CERTIFIERING

Varför kommer det ingen PEFC-dekal i brevlådan?

Folkhälsomyndigheten råder nu människor i Stockholmsområdet att i möjligaste mån undvika att åka till sina kontor på grund av riskerna för smittspridning. En av konsekvenserna blir att Skogsentreprenörernas utskick av PEFC-dekaler för 2020 stoppats. Till er som genomfört självkontrollen kommer dock bekräftelse via mail, precis som vanligt. Självkontrollerna gås igenom manuellt, och vi ber om förståelse för viss fördröjning. Kontrollera giltigheten på ditt certifikat via SE Certifiering.

I rådande läge får jag problem med att uppfylla kraven på utbildningar för våra anställda. Hur ställer sig SE Certifiering till detta?

SE Certifiering har kontaktat styrelsen för svenska PEFC och meddelat dem läget. Och i dagsläget förlänger vi respittiden vid behov. För kurserna i natur- och kulturhänsyn rekommenderar vi att ni genomför webbdelen av kursen, alltså skötselskolan, tillsvidare. Den får ni sedan komplettera med fältdagen då kursverksamheten kommer igång igen. ADR-kurserna finns som webbaserade alternativ. Klicka här för mer information om kursen i ADR-S 1.3 och Anpassad ADR för skogsvård.


Fick du inte svar på din fråga? Eller behöver fördjupning? Kontakta i så fall någon av Skogsentreprenörernas företagsutvecklare. Du vet väl att du inte behöver vara medlem för att få rådgivning kring frågor som följer i spåren av Coronaviruset.


Företagsledning

Ebbe Lindberg
010 – 480 47 42
ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se

Avtal & juridik
Anna Björk
010 – 480 47 43
anna.bjork@skogsentreprenorerna.se

Ekonomi
Mats-Erik Larsson
010 – 480 98 50
mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se

Certifiering
Anna-Karin Thun
010-480 47 49
anna-karin@secertifiering.se

 

BRA LÄNKAR

Läs om Regeringens krispaket för svenska småföretag.

Företagarna har samlat information om vad du som företagare bör tänka på.

Tillväxtverket administrerar korttidsarbete. Läs mer på deras hemsida.

Försäkringskassan hanterar karensavdrag, karensdag, läkarintyg, sjuklön och smittbärarpenning.

Skatteverket – om anstånd med betalning av skatt, ändring av preliminärskatt, och så kallat byråanstånd för inkomstdeklaration.

Läs Regeringens förslag om likviditetsförstärkning via skattekontot.

Gröna arbetsgivare är specialister på arbetsrätt och arbetsgivarefrågor i de gröna näringarna. Information och kontaktuppgifter på deras hemsida.

För allmänna frågor om coronaviruset – besök Folkhälsomyndighetens hemsida, eller ring det nationella informationsnumret 113 13.

Utrikesdepartementet avråder icke nödvändiga resor till andra länder.

Bemannar du med säsongsanställd utländsk personal? Via Svenska Ambassadens hemsida kan du bland annat kontrollera vilka länder som utreseförbud.

Akut behov av personal? Vi rekommenderar annonsering via Gröna Jobb.

Alltid uppdaterad krisinformation om Coronaviruset på Krisinformation.se

Tryck här för att komma till guiden Corona och personal som bor tillsammans.

 

 

Undrar du något?

Kontakta oss gärna